doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
             
 
Anna Łuczak
 

Dokumenty » Karta Charakterystyki i etykieta

Nasza oferta obejmuje:
» przygotowanie Karty Charakterystyki dla substancji i / lub mieszaniny według aktualnie obowiązujących przepisów unijnych i krajowych dla różnych typów produktów np. detergenty, aerozole, e-papierosy, odświeżacze powietrza, dodatki do pasz i wiele innych
» przygotowanie Informacji o mieszaninie, dla której nie jest wymagana Karta Charakterystyki
» klasyfikację produktu na podstawie przeprowadzonych badań lub na podstawie metod obliczeniowych przewidzianych w Rozporządzeniu CLP
» przygotowanie etykiety dla produktu z uwzględnieniem możliwości zwolnień np. dla małych opakowań, zwolnień dotyczących umieszczenia piktogramów wynikających z użycia oznakowania transportowego określającego ten sam rodzaj zagrożenia czy innych wskazanych w CLP
» informowanie Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu produktów niebezpiecznych
» zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji do ECHA
» przygotowanie arkuszy danych składników detergentowych dla konsumentów oraz zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych
» inne zadania wynikające z charakteru danego przedsiębiorstwa

Karta Charakterystyki jest koniecznym elementem dostawy chemikaliów. Obowiązek jej dostarczenia określony jest w Rozporządzeniu REACH, a jej szczegółowy wzór podany jest w Rozporządzeniu 453/2010.

Dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza odbiorcy substancji lub mieszaniny Kartę Charakterystyki:
» w przypadku gdy substancja spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 lub jeżeli mieszanina spełnia kryteria klasyfikujące ją jako niebezpieczną zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE tj. substancja lub mieszanina jest wybuchowa, utleniająca, łatwopalna lub toksyczna, szkodliwa, żrąca, drażniąca, uczulająca lub rakotwórcza, mutagenna albo reprotoksyczna lub / i stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego
» w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT, vPvB lub znajduje się na liście kandydackiej – tzw. substancje wzbudzające szczególnie duże obawy – SVHC.

Dodatkowo, Kartę Charakterystyki SDS, dostarczamy na żądanie odbiorcy, gdy produkt (substancja lub mieszanina) nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych, ale w swoim składzie zawiera:
» w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 1 % wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu oraz co najmniej 0,2 % obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu, substancję, która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska;
» w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1 % wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję PBT, vPvB lub SVHC
» substancję, w przypadku której zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy NDS

Zwykle Karta Charakterystyki dostarczana jest w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których produkt (substancja lub mieszanina niebezpieczna) wprowadzany jest do obrotu.
ikona CLP - materiał żrący korodującyikona CLP - materiał zagrażający środowicku - zdechła rybaikona CLP - butla gazowaikona CLP - wykrzyknik - materiały drażniąceikona CLP - materiały i przedmioty wybuchoweikona CLP - materiały palne - płomieńikona CLP - materiały utleniająceikona CLP - spiderman - materiały uczulające po wdychaniuikona CLP - materiały trujące
line