doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
  ADR REACH PRAWO INSTYTUCJE    
 
Anna Łuczak - doradztwo ADR
 

Doradztwo » Doradztwo ADR

Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR / DGSA nakłada na przedsiębiorstwo:
» Umowa ADR – dział 1.8
» Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych – Art. 15

Umowa ADR część 1.8.3.1 wskazuje, iż „każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.”

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych w Art. 15 określa, że „uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.”

Oferujemy doradztwo dla producentów, przedsiębiorstw zajmujących się pakowaniem, dystrybutorów, dla przedsiębiorstw wykonujących załadunek czy rozładunek towarów niebezpiecznych oraz dla przewoźników, w zakresie między innymi:
»
śledzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
»
doradzania przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych np. wprowadzanie procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych, sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych czy wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
»
przeprowadzenia procedury klasyfikacyjnej towaru niebezpiecznego (mieszaniny ,odpady), wstępna klasyfikacja próbek
»
doboru opakowania,
»
przygotowywania rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
»
prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa tzw. szkolenia stanowiskowe,
»
przygotowania planu ochrony

Mając również na uwadze przedsiębiorstwa wykonujące transporty kombinowane, oferta nasza dotyczy doradztwa dla transportu morskiego i lotniczego.
line