doradca adr
 
  DGSA.info  
Home Doradztwo Dokumenty Szkolenia Współpraca BLOG Kontakt
  ADR REACH PRAWO INSTYTUCJE    
 
Anna Łuczak
 

Doradztwo » Doradztwo REACH

Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), weszło w życie 1 czerwca 2007r.

Rozporządzenie to jest oparte na zasadzie, zgodnie z którą do producentów, importerów, dalszych użytkowników, dystrybutorów należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują lub wprowadzają do obrotu, a także stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka i na środowisko.
Rozporządzenie najbardziej dotyczy tych podmiotów, które produkują lub importują spoza Wspólnoty substancje chemiczne w postaci własnej lub w mieszaninie, a także pod pewnymi warunkami w wyrobach w ilości co najmniej 1 tony rocznie.
W zależności od zagrożeń jakie stwarza substancja oraz od zakresu tonażowego w jakim jest produkowana/importowana, obowiązki producenta/importera, a także terminy ich wypełniania są różne.
Oprócz podstawowego obowiązku jakim jest rejestracja substancji, rozporządzenie REACH nakłada szereg dodatkowych wymogów, takich jak: uzyskanie zezwolenia dla określonych zastosowań substancji wymienionych w załączniku XIV rozporządzenia REACH, stosowanie ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów wymienionych w załączniku XVII rozporządzenia REACH czy tez obowiązek sporządzania kart charakterystyki.

Jeśli jesteś producentem, importerem, dalszym użytkownikiem lub dystrybutorem oraz masz do czynienia z chemikaliami i nie jesteś pewien swoich obowiązków, aby być zgodnym z art. 5 REACH („Brak danych brak obrotu”), a także innymi przepisami o chemikaliach skontaktuj się z nami.
line